قرار ملاقات مشاوره

   
   

  جانمایی و فضاسازی

  ۱.برداشت اولیه از پروژه جهت ایجاد نقشه اولیه
  ۲.شناسایی موقعیت های مکانی و ایجاد فضاسازی مناسب
  ۳.نقشه جانمایی جهت تجهیز نمودن فضاها
  ۴.مشخصات امکانات و تجهیزات مرتبط با فضاهای ایجاد شده