قرار ملاقات مشاوره

   
   

  استعلام و تجهیز نمودن

  ۱.مشاوره و ارائه مشخصات لوازمات و تجهیزات ملزوم پروژه
  ۲.پیشنهاد و بررسی تجهیزات از بعد کیفیت و کمیت
  ۳.مشاوره در استعلام و تامین لوازمات و تجهیزات ملزوم در پروژه