قرار ملاقات مشاوره

   
   

  نظارت و بازرسی

  ۱.نظارت ۱۰۰ روزه، از شروع بهره برداری به صورت مستقیم برای پیشگیری و پیش بینی موارد کار در روزهای آغازین پروژه
  ۲.مشاوره و نظارت جهت حفظ و کنترل کلیه سیستم 
  ۳.نظارت و کنترل بر سطح کمی و کیفی پروژه