قرار ملاقات مشاوره

   
   

  ایده پردازی و هدف گذاری

  ۱.ایجاد طرح و برنامه ریزی پروژه
  ۲.بررسی بازار هدف و مشتریان
  ۳.مرحله بندی پروژه