قرار ملاقات مشاوره

   
   

  تعداد بازدید

  کترینگ بقچه کباب مادر

   

  کارفرما: آقایان نکویی و تاجمیر

  مساحت: 40 متر مربع

  تاریخ: اردیبهشت 1398